Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden We Love Transport

 1. Toepasselijkheid

  1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van goederen en diensten door We Love Transport, gevestigd te Westhavenweg 63B
  1042 AL Amsterdam, hierna te noemen “We Love Transport”.

  1.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

 2. Offertes en Overeenkomsten

  2.1 Alle offertes van We Love Transport zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

  2.2 Overeenkomsten komen tot stand op het moment dat een orderbevestiging per e-mail is verzonden naar het door de klant opgegeven e-mailadres.

 3. Prijzen en Betaling

  3.1 Alle prijzen zijn vermeld in euro’s en exclusief btw, tenzij anders aangegeven.

  3.2 Betaling dient te geschieden op de wijze zoals aangegeven op de factuur.

 4. Levering en Verzending

  4.1 Leveringstermijnen zijn indicatief en niet bindend, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

  4.2 Verzendkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij anders overeengekomen.

 5. Aansprakelijkheid

  5.1 We Love Transport is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de geleverde goederen en diensten.

  5.2 De aansprakelijkheid van We Love Transport is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de verzekering wordt gedekt.

 6. Intellectuele Eigendom

  6.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de geleverde goederen en diensten berusten bij We Love Transport, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

 7. Toepasselijk Recht en Geschillen

  7.1 Op alle overeenkomsten tussen We Love Transport en de klant is het Nederlands recht van toepassing.

  7.2 Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar We Love Transport is gevestigd.

 8. Contactgegevens

  We Love Transport

  Westhavenweg 63B
  1042 AL Amsterdam

  E-mail: info@welovetransport.nl

  Telefoonnummer: 020 – 363 8286